5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

قانون اختصاربرچسب

ایران دی > نوشته های برچسب شده"قانون اختصار"

قانون اختصار

قوانین-تغییر-ناپذیر-برند-قانون-اختصار

زمانی که دامنه ی تمرکز خود را محدود می سازید، بر قدرت نام تجاری خود می افزایید   در آمریکا، در هر شهر کوچکی یک قهوه خانه وجود دارد. در شهر های بزرگ تر، در هر دو...

ادامه مطلب