5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > مدت اعتبار ثبت طرحی صنعتی چقدر است ؟

مدت اعتبار ثبت طرحی صنعتی چقدر است ؟

مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی از زمان ثبت اظهارنامه ۵ سال می باشد که میتوانید بعد مدت مقرر تمدید کنید.