5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > مدت زمان ثبت یک برند چقدر است ؟

مدت زمان ثبت یک برند چقدر است ؟

تایید برند توسط ۴ کارشناس صورت می گیرد که در صورت آگهی شدن روزنامه اول به مدت یکماه به عموم مردم اجازه حق اعتراض داده می شود که در صورت عدم اعتراض مراحل بعدی به مدت حدودی یک ماه طول خواهد کشید . در کل بعد از ثبت علامت و تایید برند درخواستی از زمان آگهی روزنامه اول تا دریافت گواهینامه ۲ ماه به طول می انجامد .